Zbrane,strelivo a militárie Starý Tekov

Zákon o zbraniach a strelive platný od 1.7.2015

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje druhy a kategórie strelných zbraní a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva, podmienky na vývoz, dovoz a prevoz zbraní a streliva, podmienky zriaďovania a prevádzkovania strelníc, podmienky vystavovania zbraní a streliva, upravuje prevádzkovanie informačných systémov na úseku zbraní a streliva, výkon dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a ustanovuje sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.

Novelizacia tohto zakona je platná od 1.7.2015

 

ZÁKON
zo 14. mája 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:


Čl. I
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 132/2005 Z. z., zákona
č. 529/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona
č. 342/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona
č. 382/2009 Z. z., zákona č. 440/2009 Z. z., zákona
č. 92/2010 Z. z., zákona č. 128/2011 Z. z., zákona
č. 8/2013 Z. z. a zákona č. 300/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa
takto:


1. V § 7 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) expanzný prístroj a expanzná zbraň neuvedená
v písmene d),“.
2. V § 7 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno
d), ktoré znie:
„d) expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie
A, kategórie B alebo kategórie C,“.
Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená
e) až l).
3. V § 7 odsek 2 znie:
„(2) Držiteľ zbrane kategórie D je povinný pri manipulácii
s touto zbraňou mať pri sebe doklad totožnosti,
12) a ak ide o držiteľa zbrane kategórie D uvedenej
v odseku 1 písm. d), aj preukaz zbrane. Držiteľ zbrane
kategórie D nesmie zbraň viditeľne nosiť alebo prepravovať;
na držiteľa zbrane kategórie D sa primerane
vzťahujú ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a), i), j) a ods. 4
písm. b).“.
4. V § 11 ods. 1 sa za slovo „výrobu,“ vkladá slovo
„úpravu,“.
5. Doterajší text § 14 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa
sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ten, kto nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie
D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d), je povinný nadobudnutie
vlastníctva zbrane ohlásiť policajnému útvaru podľa
miesta pobytu do siedmich dní odo dňa nadobudnutia
vlastníctva zbrane; zároveň je povinný v tejto lehote
predložiť zbraň na zaevidovanie (§ 37).“.
6. § 14a znie:


㤠14a
(1) Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku,15a) ktorej
predmetom je nákup a predaj zbrane kategórie A, kategórie
B, kategórie C alebo streliva do týchto zbraní, expanznej
zbrane, zbrane, ktorá bola znehodnotená zo
zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C a zbrane
kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. l), ak v odseku 2
nie je ustanovené inak.


(2) Držiteľ zbrojnej licencie môže uzatvárať zmluvu
na diaľku, ktorej predmetom je nákup alebo predaj
zbrane, streliva, hlavných častí alebo súčastí zbrane,
len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou,
ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej
činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a) § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.“.
7. V § 17 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) úradne osvedčenú kópiu platného poľovného lístka,
ak žiada o vydanie skupiny D zbrojného preukazu,“.
8. V § 17 ods. 4 sa za slová „zdravotná spôsobilosť“
vkladajú slová „a psychická spôsobilosť“ a slová „spoľahlivosti
alebo zdravotnej spôsobilosti“ sa nahrádzajú
slovami „spoľahlivosti, zdravotnej spôsobilosti alebo
psychickej spôsobilosti“.
9. V § 19 ods. 2 písmená d) a e) znejú:
„d) kto bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným
z priestupku podľa § 69 ods. 1 písm. a) alebo
písm. b),
e) kto bol v posledných dvoch rokoch opakovane uznaný
vinným z priestupku
1. podľa § 69 ods. 1 písm. c) alebo písm. d),
2. na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
3. proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa
dopustil vyhrážaním ujmou na zdraví, úmyselným
ublížením na zdraví alebo iným násilím, alebo
Strana 1462 Zbierka zákonov č. 120/2015 Čiastka 38

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Wolters Kluwer s. r. o.
© Wolters Kluwer s. r. o.


4. na úseku poľovníctva a rybárstva alebo“.
10. V § 26 ods. 1 písm. b) sa za slovo „stratil“ vkladajú
slová „odbornú spôsobilosť,“.
11. V § 26 ods. 1 písm. e) sa za slovo „lístka“ vkladá
čiarka a slová „alebo ktorému bol poľovný lístok odňatý“.
12. V § 28 ods. 1 písm. l) sa slová „zánik členstva
v poľovníckej organizácii“ nahrádzajú slovami „zánik
platnosti poľovného lístka alebo odňatie poľovného lístka“.
13. V § 28 ods. 2 písm. f) sa slová „preukaze zbrane
alebo“ nahrádzajú slovami „preukaze zbrane,“.
14. V § 28 ods. 2 písm. g) sa čiarka nahrádza slovom
„alebo“.
15. Nad § 28a sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Súčinnosť“.
16. Nadpis pod § 28a sa vypúšťa.
17. Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý znie:
㤠28b
Slovenská poľovnícka komora je povinná oznámiť policajnému
útvaru, že jej člen prestal byť držiteľom platného
poľovného lístka alebo mu bol poľovný lístok odňatý
do siedmich dní odo dňa, keď nastala niektorá
z uvedených skutočností.“.
18. V § 34 ods. 2 písm. b) časť vety za bodkočiarkou
znie: „prebrať zbraň kategórie A, zbraň kategórie B,
zbraň kategórie C a strelivo do týchto zbraní na znehodnotenie,
zničenie, výrobu rezu alebo na úpravu na
zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) môže
iba na základe povolenia policajného útvaru (§ 58).“.
19. V § 34 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
20. V § 35 odsek 3 znie:
„(3) Držiteľ skupiny B zbrojnej licencie je ďalej povinný
a) dodržiavať predpísaný technický postup pri znehodnocovaní,
ničení, výrobe rezu zbrane alebo streliva
alebo úprave zbrane na zbraň kategórie D uvedenú
v § 7 ods. 1 písm. d),
b) označiť znehodnotenú zbraň alebo zbraň, z ktorej
bol vyrobený rez kontrolnou znehodnocovacou značkou,
c) označiť zbraň upravenú na zbraň kategórie D uvedenú
v § 7 ods. 1 písm. d) kontrolnou expanznou značkou,
d) vydať vlastníkovi zbrane alebo streliva potvrdenie
o znehodnotení, zničení, vyrobení rezu zbrane alebo
streliva alebo potvrdenie o úprave zbrane na zbraň
kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d), v ktorom
uvedie obchodné meno podnikateľa, ktorý úkon vykonal,
dátum a miesto úkonu, druh zbrane, značku
zbrane, typ zbrane, výrobné číslo a kaliber zbrane;
druhopis potvrdenia je povinný zaslať do siedmich
dní od znehodnotenia, zničenia, vyrobenia rezu alebo
úpravy policajnému útvaru, ktorý vydal povolenie
na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu alebo úpravu.“.
21. V § 35 ods. 5 sa za slová „postup pri“ vkladajú slová
„úprave zbrane na zbraň kategórie D uvedenú v § 7
ods. 1 písm. d),“.
22. V § 37 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za
slová „kategórie C“ sa vkladajú slová „a zbraň kategórie
D uvedená v § 7 ods. 1 písm. d)“.
23. V § 37 ods. 2 sa za slová „kategórie C“ vkladajú
slová „alebo po ohlásení nadobudnutia vlastníctva
(§ 14 ods. 2) a predložení zbrane kategórie D uvedenej
v § 7 ods. 1 písm. d)“.
24. V § 37 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno
d), ktoré znie:
„d) ktorá nie je opatrená kontrolnou expanznou značkou,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená
e) a f).
25. V § 38 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ak policajný
útvar pri kontrole zistil, že od posledného overenia
uplynula lehota 10 rokov pri krátkej guľovej zbrani, 15
rokov pri dlhej brokovej zbrani a 20 rokov pri dlhej guľovej
zbrani alebo kombinovanej zbrani, alebo“.
26. V § 39 ods. 1 sa slová „§ 54 ods. 3 a § 59“ nahrádzajú
slovami „§ 54 ods. 3, § 59 a § 60 ods. 1“.
27. § 39 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Policajný útvar zoberie do úschovy aj zbraň
a strelivo vo vlastníctve držiteľa zbrojného preukazu na
základe jeho písomnej žiadosti, o čom vydá potvrdenie,
ktorá obsahuje:
a) meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia,
miesto trvalého pobytu,
b) číslo zbrojného preukazu, ktorého držiteľom je,
c) druh zbrane, značku zbrane, typ zbrane, kaliber
zbrane,
d) číslo preukazu zbrane,
e) druh streliva, značku streliva, kaliber streliva
a množstvo streliva,
f) odôvodnenie žiadosti o úschovu zbrane.“.
28. V § 40 odsek 1 znie:
„(1) Zbrojný sprievodný list je verejná listina, ktorá
oprávňuje fyzickú osobu alebo právnickú osobu na
uskutočnenie trvalého vývozu zbrane kategórie A,
zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do
týchto zbraní a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1
písm. d), na uskutočnenie trvalého dovozu zbrane kategórie
A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo
streliva do týchto zbraní a zbrane kategórie D uvedenej
v § 7 ods. 1 písm. d) alebo dočasne doviezť, držať, používať
alebo previezť cez územie Slovenskej republiky
zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C
alebo strelivo do týchto zbraní (ďalej len „prevoz zbrane“).
Vzor zbrojného sprievodného listu je uvedený
v prílohe č. 5.“.
29. V § 40 ods. 2 písmená a) až d) znejú:
„a) osobné údaje a číslo cestovného dokladu fyzickej
osoby, ktorá bude zbraň kategórie A, zbraň kategórie
B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraČiastka
38 Zbierka zákonov č. 120/2015 Strana 1463
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Wolters Kluwer s. r. o.
© Wolters Kluwer s. r. o.
ní alebo zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1
písm. d) prepravovať,
b) osobné údaje fyzickej osoby, u fyzickej osoby – podnikateľa
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné
číslo, ak jej bolo pridelené, a u právnickej
osoby názov, sídlo a identifikačné číslo, ak jej bolo
pridelené, pre ktorú je zbraň kategórie A, zbraň kategórie
B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto
zbraní alebo zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1
písm. d) určená,
c) miesto, kammá byť zbraň kategórie A, zbraň kategórie
B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní
alebo zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1
písm. d) prevážaná, ak nie je zhodné s miestom pobytu
alebomiestom podnikania fyzickej osoby – podnikateľa
alebo sídlom právnickej osoby uvedenej
v písmene b),
d) údaje o zbrani kategórie A, zbrani kategórie B, zbrani
kategórie C alebo o zbrani kategórie D uvedenej
v § 7 ods. 1 písm. d) podľa § 9 ods. 2 písm. c); ak ide
o vydanie zbrojného sprievodného listu na dovoz,
uvedie sa iba druh zbrane,“.
30. V § 40 ods. 2 písmeno h) znie:
„h) názov hraničného priechodu na vonkajšej štátnej
hranici alebo miesto prekročenia vnútornej štátnej
hranice, cez ktoré zbraň kategórie A, zbraň kategórie
B, zbraň kategórie C, strelivo do týchto zbraní alebo
zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. d) bude
vyvezená z územia Slovenskej republiky alebo dovezená
na územie Slovenskej republiky,“.
31. V § 40 ods. 2 písmeno j) znie:
„j) dátum vývozu alebo dovozu a predpokladaného prevzatia
zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane
kategórie C, streliva do týchto zbraní alebo zbrane
kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d).“.
32. V § 41 ods. 1 a 3 a § 42 ods. 1 sa za slovo „zbraní“
vkladajú slová „a zbraň kategórie D uvedenú v § 7
ods. 1 písm. d)“.
33. V § 41 ods. 4 sa za slová „kategórie C“ vkladajú
slová „a zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1
písm. d)“.
34. V § 42 odsek 3 znie:
„(3) Držiteľ zbrojného sprievodného listu na dovoz
zbrane alebo streliva je povinný do siedmich dní od nadobudnutia
vlastníctva zbrane alebo streliva oznámiť
dovoz zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane
kategórie C alebo streliva do týchto zbraní a zbrane kategórie
D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) policajnému
útvaru a predložiť ju na zaevidovanie alebo odovzdať do
úschovy (§ 39).“.
35. V § 46 ods. 2 sa slová „písm. a) až f) a v § 6“ nahrádzajú
slovami „písm. a) až f), § 6 a § 7 ods. 1 písm. a)
až g) a l)“.
36. V § 47 ods. 1 sa za slová „týchto zbraní“ vkladajú
slová „a zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1
písm. d)“.
37. V § 48 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „zbraní“
vkladajú slová „a nie je držiteľom európskeho zbrojného
pasu alebo vyváža a opätovne dováža zbraň kategórie
D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d)“.
38. V § 48 ods. 2 písm. b) sa slovo „vyvezené“ nahrádza
slovami „a zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1
písm. d) vyvezená“.
39. V § 48 ods. 2 písm. c) sa za slovo „kategórie C“
vkladajú slová „a zbrani kategórie D uvedenej v § 7
ods. 1 písm. d)“.
40. § 53 vrátane nadpisu znie:
㤠53
Predbežné zaistenie zbrane, streliva, zbrojného
preukazu, preukazu zbrane a zbrojného
sprievodného listu
(1) Príslušník Policajného zboru je oprávnený predbežne
zaistiť zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz
zbrane alebo zbrojný sprievodný list, aby ich držiteľovi
zabránil v konaní, ktorým porušuje povinnosť ustanovenú
týmto zákonom, alebo u ktorého možno na základe
zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie,
slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú
dôstojnosť ohrozenej osoby.
(2) Príslušník Policajného zboru predbežne zaistenú
vec podľa odseku 1 neodkladne odovzdá s uvedením
dôvodu zaistenia policajnému útvaru, ktorý rozhodne
o jej zaistení podľa § 54, o odňatí zbrojného preukazu
podľa § 26 alebo o odňatí zbrojného sprievodného listu
podľa § 45; ak nie je dôvod na takýto postup alebo dôvod
podľa odseku 3, policajný útvar držiteľovi predbežne
zaistenú vec neodkladne vráti, pričom predbežné zaistenie
veci môže trvať v takomto prípade najviac 15
dní, a ak ide o zaistenie veci podľa § 54, najviac 30 dní.
(3) Príslušník Policajného zboru je tiež oprávnený
predbežne zaistiť zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz
zbrane alebo zbrojný sprievodný list držiteľovi
zbrojného preukazu,
a) ktorý bol požiadaný o predloženie nového lekárskeho
posudku alebo nového psychologického posudku
podľa § 20 ods. 7, a to až do jeho predloženia,
b) ktorému bolo vydané rozhodnutie o preskúšaní odbornej
spôsobilosti podľa § 21 ods. 12 až do jej preskúšania,
c) voči ktorému bolo začaté konanie o odňatí zbrojného
preukazu podľa § 26.
(4) Príslušník Policajného zboru vydá o predbežnom
zaistení veci podľa odsekov 1 a 3 potvrdenie osobe, ktorej
bola vec zaistená.“.
41. V § 55 ods. 10 sa slová „uvedenej v § 7 písm. a), d)
a e)“ nahrádzajú slovami „kategórie D uvedenej v § 7
ods. 1 písm. a), e) a f)“.
42. V § 55 ods. 11 sa slová „uvedenej v § 7 písm. b), c),
f), g) a k)“ nahrádzajú slovami „kategórie D uvedenej
v § 7 ods. 1 písm. b), c), d), g), h) a l)“.
Strana 1464 Zbierka zákonov č. 120/2015 Čiastka 38
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Wolters Kluwer s. r. o.
© Wolters Kluwer s. r. o.
43. § 58 vrátane nadpisu znie:
㤠58
Znehodnotenie, zničenie, výroba rezu zbrane
a streliva a úprava zbrane
(1) Znehodnotiť, zničiť, vyrobiť rez zbrane kategórie
A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C a streliva do
týchto zbraní možno na základe povolenia vydaného
policajným útvarom, na ktorom je zbraň zaevidovaná,
na základe písomnej žiadosti; povolenie sa vyžaduje aj
na úpravu týchto zbraní na zbraň kategórie D uvedenú
v § 7 ods. 1 písm. d).
(2) Žiadosť o vydanie povolenia podľa odseku 1 musí
obsahovať
a) osobné údaje žiadateľa, u fyzickej osoby – podnikateľa
obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné
číslo a u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné
číslo,
b) dôvod znehodnotenia, zničenia, vyrobenia rezu
zbrane a streliva, alebo dôvod úpravy na zbraň kategórie
D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d),
c) údaje o zbrani podľa § 9 ods. 2 písm. c) alebo údaje
o strelive podľa § 40 ods. 2 písm. e).
(3) Ak žiadosť o vydanie povolenia podľa odseku 1
nemá náležitosti uvedené v odseku 2, policajný útvar
vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil;
súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia
nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky
neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.
(4) Vlastník zbrane uvedenej v odseku 1 je povinný
pred jej znehodnotením, zničením, výrobou jej rezu alebo
pred jej úpravou na zbraň kategórie D uvedenej v § 7
ods. 1 písm. d) predložiť zbraň policajnému útvaru,
ktorý zbraň eviduje, na kriminalisticko-expertízne
skúmanie. Na skúmanie vlastník zbrane predloží
zbraň, preukaz zbrane, ak ide o evidovanú zbraň, a písomný
súhlas príslušného orgánu štátnej pamiatkovej
starostlivosti, ak ide o zbraň, ktorá je kultúrnou pamiatkou;
o ich prevzatí vydá policajný útvar na predpísanom
tlačive potvrdenie, ktorého náležitosti ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(5) Policajný útvar žiadosť o vydanie povolenia podľa
odseku 1 rozhodnutím zamietne, ak sa kriminalistickou
expertízou zistí, že s touto zbraňou bol spáchaný
trestný čin alebo priestupok alebo nebol daný súhlas
príslušného orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti
znehodnotiť, zničiť, vyrobiť rez zbrane alebo na úpravu
na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d). Proti
tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný
prostriedok.
(6) Držiteľ skupiny B zbrojnej licencie môže na základe
žiadosti vlastníka zbrane, ktorému bolo vydané povolenie
podľa odseku 1, v lehote 30 dní od vydania povolenia
zbraň alebo strelivo prevziať na policajnom
útvare, ktorý zbraň eviduje, na znehodnotenie, zničenie,
výrobu rezu alebo úpravu na zbraň kategórie D
uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d); o prevzatí zbrane alebo
streliva je držiteľ skupiny B zbrojnej licencie povinný
vydať žiadateľovi potvrdenie. Ak držiteľ skupiny B
zbrojnej licencie v uvedenej lehote zbraň neprevezme,
platnosť povolenia vydaného žiadateľovi podľa odseku
1 zanikne.
(7) Vlastník zbrane, ktorému bolo vydané povolenie
podľa odseku 1, je povinný policajnému útvaru, ktorý
povolenie vydal, predložiť do siedmich dní po znehodnotení,
zničení, výrobe rezu zbrane alebo streliva alebo
úprave na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1
písm. d) potvrdenie podľa § 35 ods. 3 písm. d).
(8) Držiteľ znehodnotenej zbrane alebo rezu zbrane
nesmie so znehodnotenou zbraňou alebo s rezom zbrane
na verejne prístupných miestach viditeľne manipulovať;
pri preprave znehodnotenej zbrane alebo rezu
zbrane je povinný mať pri sebe potvrdenie o jej znehodnotení
alebo o výrobe rezu.“.
44. V § 60 odsek 1 znie:
„(1) V prípade úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho35)
držiteľa zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane
kategórie C alebo streliva do týchto zbraní alebo zbrane
kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) je ten, kto
s ním žil v čase jeho smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho
v spoločnej domácnosti, povinný túto skutočnosť bezodkladne
oznámiť policajnému útvaru a umožniť prevzatie
zbrane a streliva do úschovy policajnému útvaru;
to neplatí, ak mu táto okolnosť nebola známa.“.
45. V § 64 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno
b), ktoré znie:
„b) lekárskych posudkoch o zdravotnej spôsobilosti
(§ 20 ods. 2) a psychologických posudkoch o psychickej
spôsobilosti (§ 20 ods. 3) držiteľov zbrojného
preukazu,“.
Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená
c) až m).
46. V § 69 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) poruší povinnosť podľa § 11 ods. 6 alebo ods. 7, § 12
ods. 2 alebo ods. 3, § 28 ods. 1 písm. b), m) alebo
písm. n) alebo § 28 ods. 4 písm. b) alebo písm. f),“.
47. Za § 72e sa vkladá § 72f, ktorý vrátane nadpisu
znie:
㤠72f
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1) Držiteľ zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1
písm. d), ktorú nadobudol do 30. júna 2015 a ktorá
podlieha od 1. júla 2015 evidencii na policajnom útvare,
je povinný požiadať o zaevidovanie tejto zbrane podľa
§ 37 do 31. decembra 2015 s tým, že ak zbraň nie je
opatrená kontrolnou expanznou značkou, predloží
protokol o kusovom overení zbrane, a ak nevie preukázať
nadobudnutie vlastníctva zbrane, predloží čestné
Čiastka 38 Zbierka zákonov č. 120/2015 Strana 1465
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Wolters Kluwer s. r. o.
© Wolters Kluwer s. r. o.
vyhlásenie, v ktorom uvedie, od koho a kedy nadobudol
zbraň.
(2) Konanie o udelenie skupiny D zbrojného preukazu
začaté pred 1. júlom 2015 sa dokončí podľa predpisov
účinných do 30. júna 2015.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona
č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona
č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona
č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona
č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona
č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona
č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona
č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona
č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona
č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona
č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona
č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona
č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona
č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona
č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona
č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona
č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona
č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona
č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona
č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona
č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona
č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona
č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona
č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona
č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona
č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona
č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona
č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona
č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona
č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona
č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona
č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona
č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona
č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona
č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona
č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona
č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona
č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona
č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona
č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona
č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona
č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona
č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona
č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona
č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona
č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona
č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona
č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona
č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona
č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona
č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona
č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona
č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona
č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona
č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona
č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona
č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona
č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona
č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona
č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona
č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona
č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona
č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona
č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona
č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona
č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona
č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona
č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona
č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona
č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona
č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona
č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona
č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona
č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona
č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona
č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona
č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona
č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona
č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona
č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona
č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona
č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona
č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona
č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona
č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona
č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona
č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona
č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z. a zákona
č. 79/2015 Z. z. sa mení takto:
1. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov II. časti
Vnútorná správa položke 31 písmeno c) znie:
„c) Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie,
zničenie, výrobu rezu zbrane
a streliva a úpravu zbrane podľa § 58 ods. 1
zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných
zbraniach a strelive a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov .......................................... 6,50 eura.“.
2. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov II. časti
Vnútorná správa položke 31 časti Poznámky treťom
bode sa slová „písmena c)“ nahrádzajú slovami „písmena
b)“.
3. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov II. časti
Vnútorná správa položke 32 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
Strana 1466 Zbierka zákonov č. 120/2015 Čiastka 38
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Wolters Kluwer s. r. o.
© Wolters Kluwer s. r. o.
4. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov II. časti
Vnútorná správa položke 32 časti Oslobodenie bod 1.
sa slová „písmenách a) a b)“ nahrádzajú slovami „písmene
a)“.
5. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov II. časti
Vnútorná správa položke 32 časti Oslobodenie bod 2.
znie:
„2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená
úschova po úmrtí držiteľa do siedmich dní
od ukončenia dedičského konania a úschova odňatej,
zaistenej, nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej
zbrane, jej hlavnej časti alebo streliva.“.
6. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov II. časti
Vnútorná správa položke 32 časti Poznámka sa slová
„písmena c)“ nahrádzajú slovami „písmena b)“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.

Čiastka 38 Zbierka zákonov č. 120/2015 Strana 1467
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Wolters Kluwer s. r. o.
© Wolters Kluwer s. r. o.

Kontakt

Jozef Hostinský - TASSAT

tassat.tekov@gmail.com

Zbrane a strelivo
Prievozská 30
Starý Tekov
93526

Otázky ohľadne zbraní a streliva: 0910 950 757majiteľ: 0903 707 201

IČO: 11842229
DIČ: 1020375290
IČ DPH: SK1020375290
ZL: CA004421
Zápis: ObÚ Levice, č.ž.r. 402-2845

Vyhľadávanie

https://www.retro-military.sk/

Ukážky v Tekove 2013

Novinky

01.11.2019 07:56

Poľovačky na bažanty

V duchu dlhoročných tradícií organizovania poľovačiek si Vás dovoľujeme pozvať na poplatkový odstrel bažanta poľovného, ktorý organizujeme v sezóne od 16.10. až 28.2. Poľovačky sa konajú v priestoroch uznanej bažantnice v obci v Starom Tekove. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom...
01.03.2016 12:18

Zážitkové pobyty www.retro-military.sk

Firma ponúka netradičné zážitky. Staňte sa na chvíľu hrdinami z akčného filmu alebo si spomeňte na časy vojenčiny a oprášte kanady! Počas našich pobytov zažijete pútavé dobrodružstvo, na ktoré len tak nezabudnete. Pod vedením nášho teamu si prejdete od úplného základu, nevyhnutných vedomostí, až po...
07.01.2013 21:33

JAZDA na PV3S

Možnosť skúsiť si -  šoférovať PV3S v priestoroch našej firmy. Cena za hodinu jazdy 100,00 EUR. Praga V3S je terénny nákladný automobil (Vojenský trojnápravový špeciál, ľudovo nazývaný vétrieska) sa začal vyrábať v roku 1953 a bol určený najmä pre armádu. Automobil sa vyrábal až do 80. rokov...
07.01.2013 21:29

JAZDA na tanku T34/85

 Možnosť jazdiť na legendárnom tanku T34/85 (v priestoroch našej firmy)  Bližšie informácie  na tel. číslach: 0903 707 201, 0910 950 757. Cena na hodinu jazdy tankom 700,00 EUR T-34 je sovietsky stredný tank vyvinutý na prelome 30.a 40. rokov 20. storočia. V dobe svojho vzniku...

© 2010 Tassat.sk

Vytvorené službouWebnode E-shop